...

MISJE EWANGELIZACYJNE – SOBOTA – 27.04.2024

Dzień przybycia znaków misyjnych
Temat: „Kościół wspólnotą wierzących”

  • Msza Święta z nauką misyjną i odnowieniem przysięgi małżeńskiej, po jej zakończeniu przekazane relikwii przedstawicielom diecezji radomskiej
Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.