...

MISJE EWANGELIZACYJNE – NIEDZIELA – 28.04.2024

Dzień dziękczynienia za łaskę Misji
Temat: „Być uczniem Chrystusa to być Jego świadkiem”

  • Msza Święta z nauką misyjną
  • Uroczyste zakończenie Misji Ewangelizacyjnych
Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.