...

Opiekun – ks. Adrian Trybulski

Spotkanie – 23. dnia każdego miesiąca, godz. 18.00  Msza Święta i spotkanie formacyjne

 

„Módlcie się, módlcie się ze mną do Boga, bo cały świat potrzebuje modlitwy każdego dnia”.

„Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga”. /św. Ojciec Pio/

Pierwsza Grupa Modlitwy św. Ojca Pio powstała jeszcze za życia zakonnika we Włoszech. Była odpowiedzią na papieskie wezwanie, aby modlitwą zwyciężać zło.

Pius XII wystosował apel do chrześcijan zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Doprowadziła ona do zniszczeń materialnych, ale też do poranienia wielu ludzkich serc.
Ojciec Pio wezwał swoje duchowe dzieci do modlitwy. Zaczęło powstawać wiele Grup Modlitewnych św. Ojca Pio, także poza granicami Włoch.

Program Grupy jest odpowiedzią na wezwanie kapucyna:

„Módlcie się ze swymi najbliższymi, każdego wieczoru spotykajcie się w kościele na mszy świętej. Rozważajcie Pismo święte i żyjcie nim. Przystępujcie do Komunii Świętej i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”.
„Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.

Modlitwa przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości.
Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.