...

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

Sakrament Namaszczenia Chorych został ustanowiony na mocy słów: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” /Jk 5,14-15/.

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” /KKK 1499/.

Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela kapłan na prośbę wiernego lub rodziny. Zaproszenie kapłana do chorego zgłaszamy po Mszy Świętej lub w kancelarii parafialnej.

W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Księża odwiedzają chorych z posługą sakramentalną:

 • w pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych,
 • w nagłych przypadkach o każdej porze.

Dodatkowo sakramentu namaszczenia chorych kapłani udzielają 11 lutego każdego roku podczas Mszy Świętej we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes o godzinie 15.00. Jest to Światowy Dzień Chorego.

Zapraszając kapłana z posługą do chorego przygotujmy:

 • stół nakryty białym obrusem,
 • krzyż,
 • świeca,
 • naczynie z wodą świecona i kropidło
 • watę na talerzyku.

Sakramentu Namaszczenia Chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

Sakrament udzielany jest przez kapłanów, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego. Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

 • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła,
 • umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,
 • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,
 • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,
 • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.
Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.