...

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy Świętej i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

Sakrament Kapłaństwa ustanowił Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę” /Łk 22,19/.

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat” / KKK: 1536/.

Powołanie jest łaską, która musi trafić na odpowiedni grunt, aby się przyjęła. Musi być otoczone szczególną troską, mieć odpowiednie środowisko rodzinne i towarzyskie, aby się rozwinęło. Musi być przez samego powołanego strzeżone, aby nie zgasło.

O tę szczególną atmosferę i klimat duchowy, każe Kościół zabiegać rodzinom powołanych, a wszystkim wiernym każe się modlić o dobrych kapłanów i diakonów.

W naszym kościele modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, za kapłanów pochodzących z parafii, pracujących w parafii obecnie i w minionych latach, szczególnie w każdy czwartek miesiąca – a szczególnie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kapłani posługujący w parafii, polecają się modlitwom parafian.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, zyskać można odpust pod zwykłymi warunkami.

Jeżeli jesteś młodym człowiekiem i myślisz o kapłaństwie lub o życiu zakonnym, nie bój się odpowiedzieć na wezwanie Jezusa i pójść za Nim! Na ziemi żyje się tylko raz, nie można daru życia zmarnować!
Wszelkich informacji udzieli Ci ks. Proboszcz, albo księża duszpasterze.
Przyjdź albo zadzwoń!

Kodeks Prawa Kanonicznego podaje następujące kryteria do przyjęcia sakramentu kapłaństwa:

  • przyjęty sakrament chrztu świętego, bierzmowania,
  • nienaganna wiara i poprawne obyczaje,
  • dobrowolne przyjęcie celibatu i ślubu posłuszeństwa,
  • ukończone studia filozoficzno-teologiczne,
  • ukończony wiek kolejno: 23 lata do święceń diakonatu, 25 lat do święceń prezbiteriatu, oraz 35 lat do święceń episkopatu (por. KKK 1577-1580).

Kapłanem może być każdy, kogo Bóg do tego powoła. Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek modlić się o liczne i dobre powołania kapłańskie.

Sakramentu Kapłaństwa udziela biskup przez włożenie rąk na głowę kandydata i modlitwę do Ducha Świętego. Namaszcza też jego dłonie i podaje do rąk kielich do odprawiania Mszy Świętej.

Są trzy sakramentalne stopnie posługi tego urzędu:

  • diakonat
  • kapłaństwo
  • biskupstwo

Diakon:
Zadaniem diakona, jest uroczyste udzielanie chrztu św., przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego nauczanie ludu, przewodniczenie nabożeństwom o modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom żałobnym i pogrzebowym (KK 29). Diakonami mogą zostać również mężczyźni żonaci.

Kapłan:
Kapłani, uczestnicząc na swoim stopniu święceń w urzędzie jednego Pośrednika, Chrystusa (1 Tm 2,5), zwiastują wszystkim Słowo Boże. Swój zaś święty urząd sprawują przede wszystkim w kulcie Eucharystii, w której działając w zastępstwie Chrystusa i głosząc Jego tajemnicę, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich Głowo, i uobecniają we Mszy Św. aż do przyjścia Pańskiego (por. 1 Kor 11,26) jedyną ofiarą Chrystusa. Wobec wiernych natomiast, czyniących pokutę lub chorujących, pełnią posługę pojednania lub niesienie ulgi, a potrzeby i modlitwy wiernych przedstawiają Bogu (KK 28).

Biskup:
Biskupi ustanowienie przez Ducha Świętego, zajmują w Kościele miejsce Apostołów jako pasterze dusz. Dzieląc troskę o cały Kościół, sprawują oni swój urząd, otrzymany przez konsekrację biskupią, w łączności i pod zwierzchnictwem Papieża w zakresie urzędu nauczycielskiego i kierownictwa pasterskiego (DB 2-3). Na terenie swojej diecezji biskupi w stosunku do Ludu Bożego powierzonego ich pieczy pasterskiej, obowiązek nauczania, uświęcania i kierowania. Ich zdaniem jest również udzielanie święceń kapłańskich i sakramentu bierzmowania.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.