...

„Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie podąża. Wielka tajemnica, która z pewnością nas przerasta”.

/Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” Jan Paweł II/

Eucharystia to najcenniejsze dobro, jakie posiadamy, dobro ofiarowane nam zupełnie gratis. Bóg Ojciec nieustannie daje nam swojego Syna, codziennie mamy Go na wyciągnięcie ręki. Możemy cieszyć się Jego bliskością, możemy Go przyjmować do serca i adorować.

W naszym sanktuarium codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kaplicy św. s. Faustyny Kowalskiej w godz. od 7.30 do 18.00.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.