Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

Sakrament Małżeństwa został ustanowiony na mocy słów: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” /Mk 10,6-9/

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” /KKK 1601/.

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Termin ślubu należy zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem (około roku wcześniej) w kancelarii parafialnej, podając dane personalne i kontaktowe narzeczonych.

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed ustaloną wcześniej datą zawarcia małżeństwa (nie wolno opóźniać tego terminu, w przeciwnym wypadku zawarcie małżeństwa w zarezerwowanym terminie może być niemożliwe!!!).

W przypadku, kiedy oboje narzeczonych należą do innych parafii i nie zamieszkują na terenie Parafii od co najmniej miesiąca, zawarcie małżeństwa jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu licencji wystawionej przez Proboszcza parafii jednego z narzeczonych (cały proces przygotowania i dokumentacji odbywa się w tej parafii). Nie ma możliwości spisania w Parafii protokołu przedślubnego osób, które w niej nie mieszkają!

W kancelarii parafialnej miejsca spisywania protokołu narzeczeni przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 • Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • Dowody osobiste
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 • Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (ważność dokumentu wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia, dlatego należy go dostarczać na drugą rozmowę).
 • W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
 • W przypadku osób cywilnie związanych, a następnie rozwiedzionych –  wyrok sądowy.
 • W przypadku cywilnie związanych ze sobą – akt małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

1. Spisanie pierwszej części protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin 3 miesiące przed datą ślubu (nie później!).

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

Spowiedź przedślubna

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się dwie spowiedzi przedślubne (wyszczególnione na kartce do spowiedzi)

1. Pierwsza spowiedź przedślubna powinna dokonać się najlepiej w kilka dni po spisaniu protokołu przedślubnego (ok. 3 miesiące przed ślubem). Zachęca się, aby była ona spowiedzią generalną, czyli z całego dotychczasowego życia. Taką spowiedź praktykuje się w Kościele katolickim w szczególnych momentach życia, takich jak: przyjęcie sakramentu małżeństwa, kapłaństwa, składanie ślubów wieczystych, w niebezpieczeństwie śmierci. Te spowiedź powinno przygotować się rzetelnie, najlepiej pomagając sobie gotowym rachunkiem sumienia.

2. Druga spowiedź przedślubna powinna dokonać się kilka dni przed ślubem, aby przystępować do sakramentu małżeństwa z czystym sercem.

Jeżeli narzeczeni żyją w ciągłej okazji do grzechu ciężkiego (mieszkają ze sobą na stałe lub np. na weekendy) możliwa jest tylko druga spowiedź przedślubna, która powinna być spowiedzią generalną.

Inne informacje

 • Narzeczona powinna przybyć do świątyni w godnym stroju (zasłonięte plecy, niewielki dekolt, zasłonięte ramiona). To samo dotyczy wszystkich gości.
 • Punktualność narzeczonej, narzeczonego, świadków i krewnych jest pierwszym warunkiem szacunku dla wszystkich oraz chroni przed nerwowością.
 • Fotografie i nakręcone filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku; nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Fotograf i kamerzysta są proszeni o dyskretne zachowanie się w kościele i nie mogą zajmować miejsca w prezbiterium.

Na koniec ogromna prośba do gości weselnych: PO ŚLUBIE NIE OBSYPUJEMY MŁODYCH ryżem ani innym ziarnem, to dar Boży, który w niedziele zostanie podeptany. Prosimy również nie rozrzucać sztucznych dekoracji, które potem zaśmiecają okolice kościoła. Nie zalecamy również sypania groszy.

Scroll to Top
Skip to content