...

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego – (pierwszy – bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Pan Jezus słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” /Mt 28, 19-20).

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/.

Sakrament Chrztu w naszej parafii udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 10.30. W uzasadnionych sytuacjach jest możliwy chrzest w innym terminie. Z zasady nie udziela się chrztu w czasie Wielkiego Postu, ponieważ jest to czas pokuty i przygotowania do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii Paschalnej.

Chrzest dziecka spoza Parafii jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu zgody własnego Proboszcza

Rodzice (opiekunowie) dziecka zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu Chrztu Świętego:

 • akt urodzenia dziecka /odpis/,
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych /imiona i nazwiska/,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Należy zaopatrzyć się w:

 • świecę,
 • białą szatę z wypisanym imieniem dziecka, parafią,
 • kartki do spowiedzi /także chrzestni/.

Konferencja chrzcielna odbywa się w dogodnym terminie dla rodziców, chrzestnych i kapłana.

Podczas udzielania sakramentu Chrztu Świętego rodzice:

 • trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka,
 • wyrzekają się szatana,
 • składają wyznanie wiary.

Po chrzcie Świętym przez resztę życia wypełniają obowiązki wynikające z ich decyzji:

 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień),
 • przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (Sakrament Pokuty i Pojednania, Eucharystia, Bierzmowanie),
 • modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny,
 • uczą miłości bliźniego w domu i w sąsiedztwie (pomoc, przebaczenie, uczciwość, szacunek dla starszych).

 

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył 16 lat (…) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • przed udzieleniem sakramentu chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Świętej (fakt przystąpienia poświadcza pisemnie spowiednik)
 • dostarczają z parafii miejsca zamieszkania zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

Przypominamy, iż rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii lub wyznania,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczestniczący w katechezie szkolnej,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Decyzję o dopuszczeniu do sprawowania funkcji chrzestnego podejmuje duszpasterz Parafii rzeczywistego miejsca zamieszkania kandydata, dotyczy to również osób mieszkających za granicą (adres cywilnego zameldowania nie ma znaczenia). Bezwzględnie konieczne jest osobiste spotkanie kandydata z duszpasterzem.

Chrztu Świętego w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek. Należy wtedy:

 • obudzić intencję, że chcę ochrzcić,
 • polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną,
 • wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN” – ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?.

Osoby po 7 roku życia i dorosłe pragnące przyjąć Chrzest, Bierzmowanie lub I Komunię Świętą zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia indywidualnego programu przygotowania w Centrum Ewangelizacyjnym Świętego Augustyna.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.