...

Pan Jezus powiedział do s. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299).

Święto to ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, a szczególnie dzieła odkupienia. Jest to także z woli Bożej dzień szczególnej łaski dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników, którzy najbardziej miłosierdzia Bożego potrzebują, nawet tych, którzy dopiero w tym dniu się nawracają.

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

Wśród obfitości łask, które chce wylewać Pan Jezus w tym dniu na wszystkie dusze, zwracające się do Jego Miłosierdzia, obiecana jest też łaska zupełnego odpuszczenia win i kar, tym, którzy przyjmą w tym dniu Komunię Świętą. Jest ona równoznaczna z sakramentalną łaską chrztu świętego i jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych, należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych win.

Pan Jezus pragnie, aby w tym dniu obraz Miłosierdzia był publicznie, czyli liturgicznie uczczony i by kapłani mówili o Jego niezgłębionym miłosierdziu, a wszyscy by spełniali akty miłości miłosiernej wobec bliźnich i z ufnością korzystali z sakramentu pojednania i Eucharystii.

W sposób spontaniczny już od czasu II wojny światowej wierni oddawali cześć Miłosierdziu Bożemu szczególnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Oficjalnie jednak święto to ustanowił najpierw w swojej diecezji Metropolita Krakowski ks. kard. Franciszek Macharski w 1985 roku, a następnie inni biskupi wprowadzali to święto w swoich diecezjach. W roku 1995 na prośbę Episkopatu Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na obchodzenie tego święta we wszystkich diecezjach Polski przy zachowaniu przepisów liturgicznych obowiązujących w tym dniu, natomiast podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 roku Jan Paweł II ogłosił drugą niedzielę wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.