...

„Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

Pogrzeb zgodnie z przepisami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego!
Niezwłocznie po śmierci bliskiego, należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Dopiero po ustaleniu z kapłanem w Kancelarii Parafialnej konkretnego terminu i godziny pogrzebu, informujemy wybrany przez nas Zakład Pogrzebowy.
Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść dokumenty:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania zmarłego/ej/,
  • jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, lub innym miejscu, poza parafią należy przynieść Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. /Wiatyku/ przed śmiercią.

Nasz udział w obrzędach pogrzebowych niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne.
Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Sakramentu Pokuty. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan – szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z daleka.
Zamawiając nekrolog zmarłego w firmie pogrzebowej prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych.
Starajmy się wszyscy w czasie Mszy Świętej żałobnej przystąpić do Komunii Świętej i ofiarować Ją w intencji zmarłego.
Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2 Mch 12,43-45)

Najlepszym darem dla zmarłego/łej/ jest Msza Św. w jego /jej/ intencji oraz pełne uczestnictwo we Mszy św. z przyjęciem Komunii Św.

  • W dniu pogrzebu odprawiana jest Msza Św. za śp. zmarłego/łej/. Ofiary zbierane w czasie tej Eucharystii przeznaczone są na Mszę Św. za duszę śp. zmarłego/łej/ po pogrzebie.
  • Przed uroczystością pogrzebową (w zakrystii) uczestnicy pogrzebu mogą zamówić Msze Św. w intencji zmarłego/jej/ intencji. Są to Msze Św. indywidualne bezterminowe (odprawiane w najbliższym wolnym czasie).
  • Po Mszy Świętej odczytuje się zamówione Msze Św. i ich ofiarodawców.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Kodeks Prawa Kanonicznego:
Kan. 1176 –
§ 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.
§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.
§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.
Kan. 1177 –
§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym,
§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.
§ 3. Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół.
Kan. 1184 –
§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.
Kan. 1185 – Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy Świętej pogrzebowej.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.