...

Eucharystia czyli Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” /Mt 26, 26/.

„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu” /KKK 1325/.

Dla godnego przyjęcia Komunii Świętej konieczne jest odpowiednie przygotowanie zarówno duszy, jak i ciała:

 • stan łaski uświęcającej – jeśli sumienie komuś wyrzuca grzech ciężki, nie może przystąpić do Komunii Świętej, ale musi wcześniej uzyskać przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem i Kościołem w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Nie wystarczy wzbudzić sobie żalu za grzechy – trzeba przystąpić do spowiedzi!
 • odpowiednia intencja – każdy człowiek przyjmujący Komunię Świętą obdarowywany jest przez Boga tzw. Owocami Eucharystii. Jeden z nich może ofiarować w intencji samego siebie, innej osoby (zarówno żywej, jak i zmarłej), lub w innych dobrych intencjach.
 • przygotowanie duchowe – wzbudzić sobie akt wiary, nadziei i miłości, oraz akt żalu za grzechy lekkie.
 • post eucharystyczny – przed przyjęciem Komunii Świętej należy zachować jednogodzinny post (postu nie łamie woda i lekarstwa).
 • odpowiedni strój – należy pamiętać, że przyjmuje się do swego serca Pana nieba i ziemi, naszego Zbawiciela.
 • po przyjęciu Komunii Świętej należy odprawić odpowiednie dziękczynienie, a więc uwielbić Boga za Jego dar miłości.
 • w ciągu jednego dnia można dwa razy przyjąć Komunię świętą, pod warunkiem, że za drugim przyjmujemy Komunię Świętą uczestnicząc w całej Mszy Świętej.

Skutki Eucharystii jako Komunii Świętej:

 • uwalnia od grzechów powszednich
 • chroni przed popełnianiem grzechów ciężkich
 • pomaga w opanowaniu instynktów zmysłowych
 • jest zadatkiem wiecznego szczęścia
 • jest źródłem radości duchowej
 • jest rękojmią zmartwychwstania
 • jednoczy wiernych w Kościele
 • ściślej jednoczy z Chrystusem

EUCHARYSTIA TO DZIĘKCZYNIENIE
Eucharistein znaczy: dziękuję. Jest to dziękczynienie, jakie Jezus składa Ojcu – za dar stworzenia, odkupienia, uświęcenia. My mamy udział w tym dziękczynieniu, bo to właśnie nas Ojciec stworzył i odnawia poprzez ofiarę życia swojego Syna.

EUCHARYSTIA TO TAJEMNICA

 • zawiera kontrast: kruchy chleb i Bóg Wszechmocny,
 • przekracza zdolność poznania przez zmysły, pozostaje wiara,
 • jest Osobą, którą nie da się do końca zrozumieć.

EUCHARYSTIA TO UCZTA

 • daje pokarm

Ucztą staje się sam Bóg. „Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani nie będziecie pili Krwi Jego nie będziecie mieli życia w sobie” /J 6,53/.

 • tworzy wspólnotę

Przyjmowanie Chrystusa wprowadza w człowieka w życie Boże, w doświadczenie Jego pełnej miłości troski. Tak, jak Jezus żyje w nieustannej relacji z Ojcem, tak samo uczeń Jezusa przeżywa taką relację bliskości ze swym Mistrzem. ?Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” /J 6,56/.

EUCHARYSTIA TO OFIARA
Stać się pokarmem, ucztą, oznacza oddać się całkowicie do dyspozycji, oddać życie, przekazać je braciom. Jezus nie umiera, ale oddaje życie, by je potem znów odzyskać.

EUCHARYSTIA TO RZECZYWISTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO
Eucharystia i życie codzienne przenikają się wzajemnie. Jako dar ofiarny człowiek składa na ołtarzu to wszystko, co ma i kim jest. Symbolizują to postaci chleba i wina, owoce pracy rąk ludzkich. Ta codzienna praca zostaje pobłogosławiona, a potem konsekrowana, przemieniona w Chrystusa. W Nim wszystko, co stanowi moje życie, ma sens, ma wartość zbawczą. Jezus, który jest Drogą, chce powtórzyć w nas swój styl życia. On jakby projektuje we mnie wnętrze: w Eucharystii jest łaską uzdrawiającą, działającą, uświęcającą.

EUCHARYSTIA TO ZADATEK ŻYCIA WIECZNEGO
To życie Jezusa, którego doświadczam w mojej codzienności, przedłuża się na wieczność. Jezus składa obietnicę życia wiecznego. Ten, kto spożywa Jego Chleb będzie żył na wieki. Jednak nie obiecuje On uniknięcia śmierci ciała, cierpienia doczesnego. Obiecuje prawdziwe życie, które dzięki łasce wiary i decyzji człowieka rozpoczyna się już teraz. ?Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” /J 6,54/.

EUCHARYSTIA TO NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
Sakrament to widzialny znak niewidzialnej Łaski. Tu Łaską staje się sam Chrystus. Łaską dającą życie.

EUCHARYSTIA TO ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA
Bo w Liturgia jest sprawowana przez Chrystusa, a we Mszy Świętej On jest obecny najpełniej.

Dzięki Eucharystii Chrystus żyje w nas. Poznajemy to po owocach:

 • MIŁOŚĆ – czyste serce, zdolność do złożenia ofiary z siebie
 • RADOŚĆ – chęć życia, nadzieja, optymizm, wiara w przyszłość, umiejętność cieszenia się małymi rzeczami, miłością innych, znakami Bożej obecności… nawet w obliczu cierpienia)
 • POKÓJ – zgoda ze sobą, zamiast wiecznej walki, uczciwość wobec siebie; zdolność do zaufania Bogu, która uzdalnia nas do opanowania lęku; rezygnacja z siebie, własnego zdania, bo bardziej liczy się dla mnie pokój niż dochodzenie swego
 • CIERPLIWOŚĆ – wytrwałość w przeciwnościach, zdolność ciągłego przebaczania sobie i innym
 • UPRZEJMOŚĆ – otwarcie, uprzejme odnoszenie się do siebie i innych, pozytywne nastawienie do drugiego człowieka, wychodzenie mu naprzeciw
 • DOBROĆ – chęć służenia innym, miłosierdzie wobec siebie i innych, prawość
 • WIERNOŚĆ – chęć postępowania naprzód, męstwo, odwaga, konsekwencja wobec podjętych decyzji i zobowiązań, stałość, odpowiedzialność
  ŁAGODNOŚĆ – delikatność w obchodzeniu się ze sobą i z innymi, szacunek do siebie i innych, nie stosowanie przemocy, przymusu, pozwalanie sobie i innym na błędy)
  OPANOWANIE – zdolność do opanowania agresji, niekontrolowanych odruchów, zdolność dialogu ze swoimi emocjami i stawanie przed sobą w prawdzie

Inne informacje

1. Eucharystia – Msza Święta uważana jest za najważniejszą i najwyższą formę modlitwy. Stanowi ona centralny punkt urzeczywistniania się Kościoła.
2. Katolicy, którzy nie mają żadnych przeszkód, zobowiązani są „pod grzechem ciężkim” do brania udziału we Mszy Św. w każdą niedzielę i nakazane święta kościelne.
3. Chrystus jest obecny w Eucharystii prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek, tak długo, jak długo trwają same postacie eucharystyczne.
4. Dobrze uczestniczymy we Mszy Świętej gdy: jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy Świętej, modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu, przyjmujemy Komunię Świętą.
5. Kościół nie tylko zachęca wierzących do uczestniczenia w Mszy Świętej i przyjmowania Komunii Świętej, ale też z wiarą zanosi Chrystusa obecnego w Hostii – w Najświętszym Sakramencie – chorym i innym osobom pozbawionym możliwości udziału we Mszy Świętej.
6. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby ofiarować się za nas podczas Mszy Św., w Komunii Św., być naszym pokarmem, aby stale przebywać wśród nas.
7. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i adoracja Chrystusa jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.
8. Eucharystia jest wielkim podziękowaniem Bogu za wszystko, co przez Jezusa Chrystusa uczynił dla całej ludzkości. Dlatego owocne uczestniczenie w ofierze eucharystycznej ma miejsce wówczas, gdy wierzący rozumiejąc, że w Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Kościoła, łączy z nią swoje ofiary przynoszone w darze Bogu. Darami takimi są: uwielbienie Boga, znoszone cierpienia, modlitwa czy praca. Ważne jest także i to, by nie zapominać składania takich ofiar w intencjach wynagrodzenia za grzechy żywych i umarłych, a także, by prosić podczas jej składania o dary potrzebne dla życia duchowego i doczesnego.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.