...

Zbiórka żywności pod hasłem „Tak, Pomagam”

8-9 marca 2024 r. 22 wolontariuszy pod opieką 14 nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięło udział w XXIV Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasłem „Tak, Pomagam” organizowanej przez Caritas Polska i Caritas Diecezji Sandomierskiej. Akcja była prowadzona w sklepie „Carrefour” w Galerii Ostrowiec.

Celem zbiórki, było pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych do przechowywania. Z pozyskanych artykułów zostaną zrobione paczki wielkanocne dla ubogich mieszkańców parafii.

Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ks. Marek Kumór, wyraża wdzięczność mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy okazali wielkie serce i wzięli udział w akcji charytatywnej ofiarując zakupione produkty. Wspólna troska o potrzebujących jest pięknym przejawem spełnienia uczynku miłosierdzia i solidarności społecznej.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.